Vastuvõtt

 


Direktori käskkirja täistekst on kättesaadav siit

1. Põhikooli vastuvõtt

1.1. Põhikooli võetakse vastu koolikohustusliku ea ületanud noori.

1.2. Vastuvõtul toimub vestlus õppenõustajaga, kes kavandab koos õpilasega tema õpingud.

1.3. 9. klassi vastuvõtu juures viibib sotsiaalpedagoog.

2. Gümnaasiumi vastuvõtt

2.1. Vastuvõtt gümnaasiumisse toimub haridusttõendava dokumendi alusel.

2.2. Vastuvõtul gümnaasiumisse vestleb õpilaskandidaadiga õppenõustaja, kes määratleb õppekoormuse õpilase huvidest ja võimalustest lähtuvalt.

3. Eksternõppesse vastuvõtt

3.1. Vastuvõtt gümnaasiumi ja põhikooli eksterniks toimub õpilase haridustõendava dokumendi alusel kuni 1. novembrini jooksval kalendriaastal.

3.2. Avaldus eksternina õppimiseks kehtib 2 õppeaasta kohta.

4. Õpilaskandidaadi poolt esitatavad dokumendid

4.1. Vastuvõtule tulles esitab õpilane:

  • isikut tõendava dokumendi,
  • eelmise klassi tunnistuse või seda asendava dokumendi ja põhikooli lõputunnistuse kinnitatud koopia (välja arvatud põhikooli astujad),
  • väljavõtte õpilasraamatust,
  • dokumendifoto.

4.2. Avaldus kooli täidetakse kohapeal kooli poolt väljatöötatud blanketile.

5. Vastuvõtu korraldus

5.1. Vastuvõtt kõikidesse klassidesse toimub 10 tööpäeva jooksul.
Dokumentide esitamise ajad avalikustatakse kooli veebilehel vähemalt eelmise õppeaasta
lõpul.

5.2. Vastuvõetud õpilaste nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 3 tööpäeva pärast dokumentide
esitamise viimast päeva kooli kodulehel. Nimekirjade kohta saab infot ka kooli kantseleist.

Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt