E-õpe

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi e-õppe korraldamise ja läbiviimise kord 

1. E-õppe määratlus
2. E-õppe korraldamine ja selle eeldused
  2.1. E-õppe meetodid
  2.2. E-õppe mudelid 
  2.3. E-õppe sihtrühm
3. Õpilase e-õppesse õppima asumine
  3.1. Vastuvõtt e-õppesse 
  3.2. Eeldused e-õppes õppimiseks
4. Õppekava läbimine
  4.1. Üldtingimused 
  4.2. Õppetöö läbiviimine
  4.3. Õppenõustaja ülesanded 
  4.4. Õpilase ülesanded
  4.5. Aineõpetaja ülesanded 
 

1. E-õppe määratlus 

E-õpe on juhendatud õpe, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka pedagoog. E-õppe mõiste koondab enda alla nii veebipõhist kui ka arvutipõhist õpet, virtuaalseid õpperuume ja digitaalset kommunikatsiooni. Üldjuhul kasutatakse ainekursuste läbiviimiseks kombineeritult erinevaid tehnoloogilisi vahendeid ja meediume tulenevalt õppeaine eripärast ja vajadustest.  
 

2. E-õppe korraldamine ja selle eeldused 

2.1. E-õppe meetodid 

 • E-tugi TTG kursuste veebikeskkonnas, 
 • kursus Moodle´i õpikeskkonnas, 
 • audio- ja/või videokonverentsid, 
 • audio- ja /või videoloengud, 
 • suhtlemine õpetajaga e-posti ja/või listide vahendusel, 
 • sotsiaalse tarkvara kasutamine (vikid, ajaveebid jm) 
 

2.2. E-õppe mudelid 

Kogu koolis toimuv õppetöö on osaliselt või täielikult toetatud veebipõhiste materjalidega, kust aineõpetaja leiab sobiva kombinatsiooni auditoorse õppe ja e-õppe vahel. 
Eristuvad kaks e-õppe mudelit: 
a) individuaalõpe e-toega, kus 
 • õpilane külastab võimalusel kokkulepitud õppegrupi tunde, 
 • kõik õppematerjalid saab kooli kursuste veebikeskkonnast või aineõpetaja käest, 
 • kursuse lõpetamine toimub koolis kohapeal arvestuste nädalal, 
 • õpilase edenemist õppetöös jälgib vastava õppegrupi õppenõustaja. 

b) e-õpe, kus 
 • sisu edastatakse ja õpilane õpib iseseisvalt õpikeskkonna põhiselt, 
 • õpitugi, selgitused ja tagasisidestus toimub õpikeskkonnas, 
 • kursuse hindamine toimub kohapeal, 
 • õpilase edenemist õppetöös jälgib vastav e-õppenõustaja. 
   

2.3. E-õppe sihtrühm 

E-õpe nõuab õpilaselt enesedistsipliini ja iseseisva õppimise oskusi. E-õppele soovivate õpilaste sobivuse, õpimotivatsiooni, õppevõimalused ning arvutikasutusoskused teeb vastuvõtul selgeks õppenõustaja. E- õppele võetakse vastu gümnaasiumi õpilasi, kellel puuduvad osalemisvõimalused kooli poolt korraldatud õppetöös. Sihtrühma kuuluvad õpilased, kes: 
 • elavad välismaal, 
 • elavad väljaspool linna, koolis käimist takistavad transpordikorraldus või majanduslikud võimalused, 
 • ei saa õppetöös osaleda tervislikel põhjustel (psühholoogilised põhjused, liikumispuuded jm). 
   

3. Õpilase e-õppesse õppima asumine 

3.1. Vastuvõtt e-õppesse 

3.1.1. E-õppesse võetakse vastu põhikooli lõpetanud õppureid. 
3.1.2. Vastuvõtt toimub kooli vastuvõtu korra alusel (Taotlus ARNO keskkonnas, vestlus õppenõustajaga koolis). 
3.1.3 Vastuvõtul tuleb teha arvutikasutusoskuste test.
 

3.2. Eeldused e-õppes õppimiseks 

Õpilasel, kes soovib õppida e-õppes, peaksid olema järgnevad tehnilised võimalused ning teadmised ja oskused arvutiga töötamiseks.
 
3.2.1. Tehniline baas 
 • Arvuti ja interneti kasutamise võimalus 
 • Personaalne e-posti aadress 
 • Veebibrauser (Firefox, Internet Explorer, Chrome, vm) 
 • Kontoritarkvara (OpenOffice, MS Office, LibreOffice, vm) 

3.2.2. Arvutialased põhiteadmised ja –oskused õppematerjalide lugemiseks ja ülesannete täitmiseks arvutiga. 
 • Üldised dokumendi töötlemise oskused (näiteks referaadi koostamine ja vormistamine) 
 • Internetist andmete otsing ja analüüs (veebibrauseri kasutamine) 
 • E-posti kasutamine (saatmine, vastuvõtt) 
   

4. Õppekava läbimine 

4.1. Üldtingimused 

4.1.1. Õpilasel tuleb kooliastme lõpetamiseks täita kõik riiklikus õppekavas etteantud tingimused. 
4.1.2. Igal õpilasel on olemas e-õppe nõustaja. 
4.1.3. Õppekava läbimiseks koostatakse igale õpilasele koostöös õppenõustajaga individuaalne õppeplaan. 
4.1.4. E-õpet viivad läbi selleks direktori käskkirjaga kinnitatud õpetajad. 
4.1.5. E-õppe läbiviimist arvestatakse õpetaja koormuse määramisel. 
 

4.2. Õppetöö läbiviimine 

4.2.1. Õppeaasta algul toimub sissejuhatav konsultatsioon. 
4.2.2. Õppematerjalid veebis ning individuaalsed ülesanded saadakse aineõpetajalt. 
4.2.3. Konsultatsioonid on tunniplaani alusel kord nädalas. 
4.2.4. G3 taseme riigieksamiainete kursused toimuvad koos õhtuse grupiga. 
 

4.3. Õppenõustaja ülesanded 

4.3.1. koos õpilasega õppekava läbimise arutamine ning individuaalse õppekoormuse ja õppeainete läbimise kava koostamine üheks õppeaastaks 
4.3.2. õpilase ja aineõpetaja suhtluse vahendamine ja suunamine 
4.3.3. õpilase õpingute edenemise jälgimine 
4.3.4. õpilase teavitamine tähtaegadest 
 

4.4. Õpilase ülesanded 

4.4.1. täitma kokkulepitud individuaalset õppeplaani 
4.4.2. vähemalt korra nädalas logima sisse kooli e-õppe keskkonda õppematerjalidega tutvumiseks ja õppeülesannete täitmiseks 
4.4.3. vastama nõustaja ja aineõpetaja teadetele (e-kiri, SMS, vms) 
4.4.4 osalema võimalusel konsultatsioontundides 
 

4.5. Aineõpetaja ülesanded 

4.5.1. õppetööks vajalike materjalide ja ülesannete ettevalmistus ja õpilasele edastamine 
4.5.2. vajadusel konsultatsioonide, videoloengute või kontakttundide läbiviimine 

 
Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt