Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi kodukord

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi (TTG) kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel. Käesoleva kodukorra redaktsioon on kehtestatud direktori käskkirjaga nr 74 06.10.2021. Kooli kodukord on kooskõlastatud kooli hoolekoguga ja õpilasesindusega.
 

1.  Üldsätted

TTG kodukord on õpilasi ja kooli töötajaid siduv kokkulepe, mis lähtub Põhikooli – ja gümnaasiumiseadusest, kooli elu reguleerivastest EV kehtivatest õigusaktidest ja arvestab täiskasvanud õppija eripära. Kodukord toetub kooli väärtustele.

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppetöö toimub Nooruse 9 aadressil asuva koolihoone IV ja V korruse ruumides. TTG õpilased on kohustatud viibima õppetöö, vabade tundide ja vahetundide ajal TTG ruumides.

Suitsetamine (sh e-sigaretid) kooli territooriumil on karmilt keelatud.
 

2.  Õpilaste kohustused 

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilane on  kohustatud:
 1. tundma ja  täitma kooli kodukorda ning põhimäärust;
 2. käituma kooli ruumides väärikalt ja suhtlema kooli personali ning kaasõpilastega  lugupidavalt;
 3. täitma endale võetud kohustus õppekoormuse osas;
 4. vastavalt valitud koormusele osalema kõikides valitud õppeainete tundides;
 5. mitte hilinema ega puuduma õppetöölt põhjuseta;
 6. sooritama tähtaegselt arvestusi kui pole sõlmitud eelnevat kirjalikku kokkulepet nõustajaga individuaalseks õppetööks;
 7. teatama kirjalikult (e-kirjaga) õppetöö katkestamise soovist õppenõustajale;
 8. tagastama koolist laenutatud õppekirjanduse õppeaine lõppemisel või koolist lahkumisel;
 9. hoidma kooli ruumides puhtust ja korda, kutsuma vajadusel kaasõpilasi korrale, viimase tunni lõppedes tõstma ruumi koristamiseks toolid laudadele;
 10. lülitama õppetunniks välja oma digiseadmed (sh mobiiltelefon);
 11. kooskõlastama arvuti kasutamise ainetunnis aineõpetajaga;
 12. vabadel tundidel säilitama vaikust, et mitte segada teiste õppetööd;
 13. olema koolis kaine ja mitte tooma kooli alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid;
 14. teatama elukoha muutusest, kontaktandmete (telefoninumber, e-posti aadress) muutusest, töökoha vahetusest või tööle asumisest õppenõustajale;
 15. mitte kutsuma kooli ruumidesse kõrvalisi isikuid.
 

3.  Õppest puudumisest teavitamine ja võlgnevuste likvideerimine

 1. õppest puudumine ei vabasta õppekava õpiväljundite omandamisest
 2. õpilane teatab  oma põhjendatud puudumistest õppenõustajale eelnevalt, puuduma jäämise päeval  või  hiljemalt jooksva nädala lõpuks kirjalikult (e-kirjaga või teatega TTG infosüsteemis);
 3. Puudulikule hindele sooritatud või puudumise tõttu tegemata jäänud vahearvestusi vm olulisi töid saab järele vastata vahevastamise tunni ajal ja/või arvestuste perioodil.
 

4.  Õpilaste õigused

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilasel on õigus:
 1. valida õppekoormus vastavalt oma reaalsetele võimalustele ja vajadustele;
 2. isikliku avalduse põhjal võtta õpingutest õppepuhkust tervislikel, perekondlikel või tööalastel põhjustel ühel korral kuni üheks õppeaastaks oma õpingute vältel;
 3. oma kohustuste täitmata jätmisel jääda õpilaste nimekirja samal klassitasandil teiseks õppeaastaks vaid kooli õppenõukogu otsusega mõjuvatel põhjustel;
 4. saada pedagoogilist ja psühholoogilist nõu õppenõustajalt, sotsiaalpedagoogilt, kooli psühholoogilt ja juhtkonnalt;
 5. saada koolilt teatisi õppesessioonide kohta tööandjale esitamiseks, et taotleda Täiskasvanute koolituse seaduse § 13 lõige 1 - 4 alusel õppepuhkust 30 kalendripäevaks aastas või kooli lõpetamisel täiendavat  õppepuhkust 15 kalendripäevaks;   
 6. saada koolilt tõendeid  koolis õppimise kohta juhul, kui tal ei ole õppevõlgu ega põhjendamata puudumisi üle 2 nädala;
 7. taotleda koolilt õpilaspiletit, mille annab välja kool, pärast tema arvamist kooli õpilaste nimekirja direktori käskkirja alusel;
 8. pöörduda oma õiguste kaitseks kooli juhtkonna poole;
 9. kasutada kooli ruume, vara, õppevahendeid, arvutiklassi ning raamatukogu õppe ja enesetäiendamise eesmärgil;
 10. saada vajaduse korral konsultatsioone kokkuleppel aineõpetajaga;
 11. olla valitud õpilasesindusse ja hoolekogusse ning  osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu küsimuste lahendamises.
                                                                                                                                                   

5.  Õpilaste tunnustamine

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis on õpilaste tunnustamise võimalusteks
 1. õpetaja suuline (kirjalik) kiitus;
 2. direktori käskkirjaline tunnustus;
 3. kooli tänukiri üleminekuklassside õpilastele, kes on silma paistnud hea õppeedukuse ja kohusetundliku suhtumisega õppetöösse;
 4. tänukiri parimatele lõpetajatele, ainetundjaile, koolielus silmapaistnud õpilastele;
 5. esemeline preemia parimatele lõpetajatele, ainetundjaile, koolielus silmapaistnud õpilastele;
 6. direktsiooni vastuvõtule kutsumine;
 7. Aasta Õppijaks nimetamine;
 8. Aasta Õppija kandidaadiks nimetamine Tartumaal.
 

6.  Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine, neile reageerimine ja neist teavitamine

 1. Vaimse ja füüsilise turvalisuse ning kooli kodukorra täitmise eest kannavad hoolt kõik kooli õpilased ja kooli töötajad.
 2. Kogu koolipere seisab ühiselt turvalisuse eest, igaüks on teistele eeskujuks. Kõik kooli töötajad märkavad ja sekkuvad turvalisust ohustavasse käitumisse ning tuletavad meelde kodukorra reegleid.
 3. Koolis tehtud piltide ja salvestiste internetti üles laadimine või muul moel kellegagi jagamine, ilma kohalolijate (piltidele või salvestisele jäänud inimeste) nõusolekuta on keelatud; (pool)avalike suurürituste puhul, näiteks aktused, konverentsid, võistlused vms, on piltide või salvestiste tegemine ja jagamine lubatud vaid korraldaja nõusolekul.
 4. Kooli territooriumile ja kooli ruumidesse on keelatud tuua turvalisust ohustavaid esemeid: külm- ja tulirelvi, kemikaale, illegaalseid sõltuvusained, alkohoolseid jooke, tubakatooteid ning mistahes esemeid või aineid, mis võivad kujutada endast ohtu õppijale endale või teiste inimestele. Tajudes ohtu kellegi füüsilisele või vaimsele turvalisusele on kooli töötajal kohustus vajadusel kutsuda kohale politsei või nimetatud esemed konfiskeerida ja anda hoiule juhtkonna kätte (või politseile). Keelatud eseme omajal on kohustus see koolitöötajale loovutada. Konfiskeeritud ja koolis hoiustatud esemed tagastatakse täisealisele õpilasele või lapsevanemale pärast vestlust juhtkonna esindajaga.
 5. Sündmuse pealtnägijad teavitavad vaimset või füüsilist turvalisust ohustanud olukorrast õppejuhti või direktorit, kes võtavad vastu otsuse edasise tegutsemise kohta.
 6. Kõik kooli töötajad on kohustatud teavitama korrakaitseorganeid õigusrikkumisest kooli territooriumil ning võimalusel ja vajadusel sekkuma, tagades oma turvalisuse.
 

7.  Õppetöö korraldamine ning õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse tagamine koroonaviiruse leviku tingimustes

 1. Koroonaviiruse leviku tingimustes juhindutakse õppijate ja kooli töötajate turvalisuse tagamiseks HTM, Terviseameti ja Tartu linnavalitsuse otsustest
 2. Töötajate ja õpilaste turvalisuse huvides küsib kool õpilaste terviseandmeid – COVID19 vaktsineerimise või läbipõdemise kohta ning vajadusel COVID19 testimise kohta
 3. Kooli tohib tulla ilma haigusnähtudeta. Haigestumisest või lähikontaktsena eneseisolatsiooni jäämisest tuleb teavitada koheselt oma õppenõustajat
 4. Iseenda ja kaasõpilaste turvalisuse huvides palume kanda kooli ruumides maski
 5. Kui õppegrupp keegi haigestub, suunatakse vaktsineerimata õpilased distantsõppele. Vaktsineeritud õpilased jätkavad õppetööd kontaktõppes.
 6. Õpilaste ja kooli töötajate tervise tagamiseks rakendatakse koostöös Tartu linnavalitsuse ja Terviseametiga vajadusel distantsõpet kogu koolile


8. Tugi – ja mõjutusmeetmete rakendamine

Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise eesmärk on mõjutada õpilast kinni pidama kooli kodukorrast ja ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist. Seejuures peab valitav tugi- ja/või mõjutusmeede olema asjakohane, põhjendatud, proportsionaalne ja selle rakendamine olema kooskõlas kooli põhiväärtustega.

 1. Õpilase suhtes võib rakendada PGS-s sätestatud tingimustel ja korras järgmisi tugimeetmeid:
  1.  vestlus õppenõustajaga,
  2. individuaalse õppekava rakendamine (õppenõustaja ettepanekul),
  3. ainekonsultatsioonis või tasanduskursusel osalemine;
  4. tugispetsialisti teenuse osutamine.
 2. Enne mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. Õpilasel võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta.
 3. Õpilasele võib rakendada üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:
  1. vestlus aineõpetaja ja/või õppenõustajaga;
  2. õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppejuhi juures;
  3. alaealise õpilase käitumise arutamine vanemaga;
  4. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine aineõpetaja, õppenõustaja vm kooli töötaja poolt;
   1. hoiule võetud esemed, mis segavad õppetööd, tagastatakse õpilasele tema koolipäeva lõpus. TTG kodukorra 6.4 loetletud esemed ja ained tagastamisele ei kuulu. Turvariskiga esemetest teavitatakse politsei – või päästeametnikke.
  5. põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on TTG kodukorra punktis 6.4 loetletud esemed või ained, on koolil õigus nende olemasolu kontrollida ja need ära võtta, sealhulgas õpilase isiklike asjade hulgast. Põhjendatud kahtluse korral kontrolli läbiviiv isik peab vastama PGS §58 lõige 4(1) kriteeriumitele. Mõjutusmeetmeid kohaldatakse vastavuses PGS §58 lõige 5 tingimustele.
  6. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada nõutavad õpitulemused;
  7. kooli nimekirjast kustutamine
 

9.  Jälgimisseadmestiku kasutamine

 1. Kooli hoones ja territooriumil on videovalve.
 2.  Jälgimisseadmestikku võib kasutada Tartu Tamme Gümnaasiumi hoone, territooriumi ja territooriumile paigaldatud vara kaitseks ning territooriumil viibivate isikute ja vara kasutajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ning korrarikkumise menetlemisel asitõendite väljaselgitamiseks.
 

10.  Kooli õigused

Koolil on õigus
 1.  kustutada nimekirjast  õpilased, kes ei järgi kooli kodukorda;
 2.  kustutada nimekirjast õpilased, kes on puudunud õppetööst põhjuseta 5 õppenädalat või enam;
 3. kustutada nimekirjast õpilased, kelle õppevõlgnevused või mitterahuldavalt hinnatud kursused ületavad 50% tema õppeaastaks kokku lepitud õppekoormusest;
 4. kustutada nimekirjast õpilased, kes ei ole täitnud endale võetud kohustusi ega likvideerinud õppenõustajaga kokkulepitud aja vältel õppevõlgnevusi;
 5. mitte võtta järgmisel õppeaastal kooli nimekirja õpilast, kelle kustutamise põhjuseks on õpilasele sobimatu käitumine koolis, õppevõlad või põhjuseta puudumised. 
  


 

Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt