Vastuvõtt


Palun jälgige vastuvõtu infot kooli kodulehe avalehel! 


Direktori käskkirja täistekst on kättesaadav siit (kinnitatud käskkirjaga nr 11 05.02.2018)

Õpingute alustamiseks esitab õpilane (alaealise õpilase puhul tema vanem) e-keskkonnas ARNO või kooli avalikustatud vormil koolile taotluse. Taotluse esitamine on võimalik augustis vähemalt nädal enne õpilaste vastuvõtu algust ning vastuvõtuperioodi ajal ning õppeaasta vältel vabade õppekohtade olemasolul.


1. Põhikooli vastuvõtt

1.1. Põhikooli võetakse vastu koolikohustusliku ea ületanud noori.

1.2. Vastuvõtul toimub vestlus õppenõustajaga, kes kavandab koos õpilasega tema õpingud.

1.3. 9. klassi vastuvõtu juures viibib sotsiaalpedagoog.

2. Gümnaasiumi vastuvõtt

2.1. Vastuvõtt gümnaasiumisse toimub haridusttõendava dokumendi alusel.

2.2. Vastuvõtul gümnaasiumisse vestleb õpilaskandidaadiga õppenõustaja, kes määratleb õppekoormuse õpilase huvidest ja võimalustest lähtuvalt.

3. Eksternõppesse vastuvõtt

3.1. Vastuvõtt gümnaasiumi ja põhikooli eksterniks toimub õpilase haridustõendava dokumendi alusel kuni 1. novembrini jooksval kalendriaastal.

3.2. Avaldus eksternina õppimiseks kehtib 2 õppeaasta kohta.

4. Õpilaskandidaadi poolt esitatavad dokumendid

4.1. Vastuvõtule tulles esitab õpilane:

  • isikut tõendava dokumendi,
  • eelmise klassi tunnistuse või seda asendava dokumendi ja põhikooli lõputunnistuse (välja arvatud põhikooli astujad),
  • väljavõtte õpilasraamatust,
  • dokumendifoto (digitaalselt).

5. Vastuvõtu korraldus

5.1. Vastuvõtt kõikidesse klassidesse toimub vähemalt viie (5) tööpäeva jooksul.
Dokumentide esitamise ajad avalikustatakse kooli veebilehel vähemalt eelmise õppeaasta
lõpul.

5.2. Vastuvõetud õpilaste kohta saab infot ka kooli kantseleist.  E-keskkonnas ARNO saadetakse kinnitav e-kiri pärast õpilasnimekirjade kinnitamist.

Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt