E-õpe

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi e-õppe korraldamise ja läbiviimise kord 
 

Mis on see E-õpe?


E-õpe on kaasaegne õppemeetod. Spetsiaalselt e-õppeks loodud veebirakendused (õpihaldussüsteemid) võimaldavad õppida ka kodust lahkumata.  Paljud inimesed mõtlevad tõenäoliselt, et arvuti vahendusel õppimine on lihtne ja mugav.
Millele tuleb aga kindlasti eelnevalt mõelda?
Et e-õppe võimalusi parimal moel kasutada ning õppida sulle sobival ajal ja kohas, pead arvestama e-õppe eripäraga.
E-õppes on võimalik õppida ainult gümnaasiumis. Nii nagu Tartu täiskasvanute Gümnaasiumis tervikuna, jaguneb ka e-õppes õppeaasta neljaks perioodiks. Perioodi vältel toimuvad igal esmaspäeva õhtul ainekonsultatsioonid, milles osalemine on väga vajalik.  Iga perioodi lõpus on arvestuste nädal ja iga arvestuste nädala lõpuks peavad õpilasel olema läbitud ja hinnatud selles perioodis kõik tema õppeplaani kuuluvad kursused. Kursuse arvestustööd toimuvad koolis – see tähendab, et arvestuste nädalal peab õpilasel olema võimalik osaleda nädala vältel igal õhtul arvestustöödel.
E-õpe nõuab õpilaselt enesedistsipliini ja iseseisva õppimise oskusi. Lisaks tuleb arvestada, et gümnaasiumi õppekava iseseisev omandamine  nõuab vähemalt sama palju aega, kui õppetundides osalemine. Sul peab reaalselt olema igal nädalal aega õppimisega tegeleda.
 
E-õpet sooviv õpilane registreerib ennast vastuvõtuvestlusele õppenõustajaga (vaata kindlasti kodulehel vastuvõtuinfot!). Õppija õpimotivatsioon, õppevõimalused ning arvutikasutusoskused selguvad vastuvõtuvestlusel õppenõustajaga.
 
Õpilasel, kes soovib õppida e-õppes, peaksid olema järgnevad tehnilised võimalused ning teadmised ja oskused arvutiga töötamiseks.
 
Tehniline baas
 • Arvuti ja interneti kasutamise võimalus
 • Personaalne e-posti aadress
 • Veebibrauser (Firefox, Internet Explorer, Chrome, vm)
 • Kontoritarkvara (OpenOffice, MS Office, LibreOffice, vm)
 
Arvutialased põhiteadmised ja –oskused õppematerjalide lugemiseks ja ülesannete täitmiseks arvutiga.
 • Üldised dokumendi töötlemise oskused (näiteks referaadi koostamine ja vormistamine)
 • Internetist andmete otsing ja analüüs (veebibrauseri kasutamine)
 • E-posti kasutamine (saatmine, vastuvõtt)
 

Õppijalt eeldab e-õppes osalemine

 • enesedistsipliini, eelkõige õppimise ajast kinnipidamisel ja ülesannete täitmisel
 • vastutustunnet ja tähtaegade jälgimist, eriti kaasõppijatega koostööd tehes, mille tõttu terve rühma töö võib kannatada
 • usku e-õppe tulemuslikkusse ja julgust proovida;
 • motivatsiooni õppida midagi uut;
 • oskust seada eesmärke, mida õppides soovitakse saavutada;
 • õppeks vajaliku aja leidmist;
 • julgust küsida ja avaldada arvamust (nii positiivset kui ka negatiivset); kirjalikku väljendusoskust;
 • arvutikasutamise oskust ja tehnilise baasi vastavust nõuetele;
 • aktiivsust suhtlemisel õppenõustaja ja aineõpetajatega.
 
Selleks, et virtuaalses klassiruumis edukalt toime tulla ning efektiivselt õppida, vajavad õppijad teatud liiki uusi teadmisi ja oskusi. Soovitused, mida e-kursustel osalejad võiksid silmas pidada:
 • Enne kursusele registreerumist tutvuge kursuse sisu, eesmärkide, ülesannete, ajakava, kohustuslike nõuete jm õppekavas sisalduvaga ning otsustage, kas Te suudate antud kursuse puhul edukalt iseseisvalt õppida.
 • Tehke kindlaks, millist tehnoloogiat Te vajate veebipõhisel kursusel osalemiseks. Kas Teil on võimalik kasutada vastava tehnoloogiaga arvutit oma töökohas, raamatukogus, arvutiklassis või kodus? Kas Teil on võimalik seal segamatult töötada?
 • Suhtuge kursusesse tõsiselt. Veebipõhine õpikeskkond annab Teile küll teatud vabaduse ja paindlikkuse, kuid nõuab enesedistsipliini, motivatsiooni olemasolu, kohustuste õigeaegset täitmist ning oskust planeerida aega. Veebipõhine keskkond on mugav viis teadmiste omandamiseks, aga mitte kergeim viis!
 • Enne õppeprotsessi algust tutvuge põhjalikult õpikeskkonnaga. Milliseid vahendeid kasutatakse? Kuidas keskkonnas navigeerida? Kuidas kontakteeruda õppejõu ja kaasõppijatega?
 • Olge valmis kirjalikult suhtlema. Kursuse veebipõhises keskkonnas käib peaaegu kogu suhtlemine kirjalikult. Seega on oluline, et Te oskaksite end kirjalikult väljendada. Ühtse õpperühma kujunemisele aitab kaasa nn seltskondlik vestlus jututoas või spetsiaalselt selle jaoks ette nähtud foorumil.
 • Pidage kinni tähtaegades! Arvestage sellega, et kursuse alguses on alati rohkem aega kui kursuse lõpus. Kui Te juba kord olete maha jäänud, kipuvad asjad „üle pea kasvama“
 • E-õppe tugevaks küljeks on see, et kõik ülesanded peate ise põhjalikult läbi töötama. Lüngad teadmistes ilmnevad selgelt. Samas pole abi kaugel! Võtke ühendust õpetajaga, kes aitab!
 • Kursusest saab suurima kasu õppija, kes aktiivselt ise materjaliga tegeleb ja mure või keerulise koha tekkides kohe selgitust küsib.
Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt